Våra kompletterande erfarenheter från elitidrott, utbildning, och näringsliv samt en gedigen kunskapsbas från ett stort antal ämnesområden. Idrottspsykologi, idrottsvetenskap, pedagogik, ledarskap och organisation samt integrationsarbete skapar mycket goda förutsättningar att möta de behov som vi ser finns i många idrottsföreningar samt för att kunna medverka till att utveckla just din förening.

Vår filosofi

Vi arbetar utifrån en holistisk syn på människan gällande dennes hälsa, välbefinnande, utveckling och prestation. Där vi strävar efter att skaffa oss en så bra bild som möjligt av individens tillvaro inom idrotten, såväl som av dennes liv vid sidan av idrotten.

Vi strävar efter att etablera ett långvarigt samarbete tillsammans med föreningar, tränare, den enskilde aktive samt dennes medhjälpare. Samarbetet har ett tydligt fokus på processen samt konkreta beteenden. Idrottspsykologiska teorier skapar en grund för vårt arbete. Teoretiska utgångspunkter och praktiska metoder hämtas främst från kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Ledstjärnor i vårt arbete

Helhet och trygghet

Vi anser att helheten är det som gör prestationen. För att kunna prestera väl över tid menar vi att människan bakom prestationen måste må bra och känna sig trygg i sin prestationsmiljö och i sin livssituation.

Långsiktighet och systematik

Vi arbetar över tid och med kontinuitet. Vi arbetar för att det ska finns en långsiktig plan både i förening och för den enskilde idrottaren/ledaren gällande utveckling i arbetet med idrottspsykologi samt förstärkning av positiva beteenden.

Professionalism

Vi har en hög akademisk utbildning och lång erfarenhet från praktiskt idrottspsykologiskt arbete. Därtill en bred allmän idrottskompetens samt förståelse för och insikt i olika metoders styrkor samt begränsningar. En del i att agera med professionalism är att arbeta utifrån de yrkesetiska riktlinjer som bland annat innebär respekt för alla individers rättigheter, värdighet och sekretess.